Hľadať

Najčastejšie otázky

Odkedy platí nová norma STN EN 13120 Vnútorné clony - funkčné a bezpečnostné požiadavky?

Nová norma vyšla 1. 8. 2014 a na národných úrovniach je platná od 1. 9. 2014.

Rieši norma aj exteriérovú tieniacu techniku ovládanú šnúrami z interiéru?

Na exteriérovú tieniacu techniku sa norma nevzťahuje.

Musia sa všade použiť bezpečnostné prvky interiérovej tieniacej techniky?

Norma sa nevzťahuje na miesta, kde sa nepredpokladá výskyt detí. To sú napríklad kancelárie, výrobné haly, laboratóriá a podobne. Naopak, všade tam, kam majú deti prístup, teda rodinné domy, hotely, nemocnice, školy a všeobecne verejné miesta, je použitie bezpečnostných prvkov povinné.

Kto nesie zodpovednosť - výrobca komponentov, predajca alebo montážna firma?

Zodpovednosť nesú všetci súčasne. Montér je zodpovedný za montáž žalúzie, ktorá zodpovedá normám a predpisom. Predajca/montér zariadenia sú zodpovední za informovanosť konečného zákazníka o možnom riziku a za riadnu inštaláciu žalúzie. Výrobca nesie zodpovednosť za ponuku a dodávku komponentov, ktoré sú testované podľa nových noriem.

Je potrebné zaistiť zhodu s novou normou pri renovácii alebo oprave žalúzií?

Norma sa netýka existujúcich žalúzií. Opravy sa nemusia vykonať tak, aby garantovali bezpečnosť dieťaťa. Prestavby však musia byť v zhode s ČSN EN 13120.

Ako je to s retiazkou, kde sa uvoľnila bezpečnostná spojka, a retiazka je príliš dlhá? Je to považované za nebezpečné?

Ak sa retiazka uvoľní a bezpečnostná spojka odpadne, zvyšok retiazky visiaci na žalúzii sa považuje za druhoradý.

Musí byť výrobok označený výstražným značením?

Áno musí. Text a veľkosť varovného upozornenia je definovaný normou a tiež musí obsahovať ďalšie náležitosti. Tiež sa špecifikujú v novej norme.

Kde musí byť umiestniť varovanie?

Text varovného upozornenia sa musí uviesť priamo na výrobku, na jeho obale a rovnako aj v návode na použitie. Text na obale však nemusí spĺňať rozmerové požiadavky písma, ako je to v prípade výstražného značenia na výrobku.